ယံုၾကည္ရေသာ

က်မ္းစာ

vivo-api
15.52MB
ေဒါင္းလုပ္မ်ား
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 500k - 3M
ဗားရွင္း 8.9.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက

က်မ္းစာ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္

ကမၻာတဝန္း သန္းေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ေသာကိရိယာမ်ားတြင္ နံပတ္၁က်မ္းစာအက္ပ္အျဖင့္အမွတ္ေပးျခင္းခံထားရတဲ့အက္ပ္ကိုအသုံးျပဳ၍ လူမ်ားသည္က်မ္းစာဖတ္ရႈျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ေဝမၽွျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ဘာသာစကား ၁၀၀၀ေက်ာ္အတြက္က်မ္းစာဗားရွင္း ၁၄၀၀ေက်ာ္။ ဘာသာစကား ၅၀ ေက်ာ္အတြက္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဖတ္ရႈျခင္းအစီအစဥ္မ်ား။ သင့္ကိုယ္ပိုင္က်မ္းပိုဒ္အတြက္ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ အေရာင္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မွတ္သားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္၍ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ (သို႔မဟုတ္) အမ်ားသူဌာအတြက္မွတ္ခ်က္မ်ားေရးမွတ္ပါ။

သင္၏ဖတ္ရႈျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္းခ်ိန္ညႇိပါ။ အင္တာနက္လိုင္းရွိသည့္အခါအခ်က္အလက္အားလုံးကိုခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရႈၿပီးလိုင္းမရွိသည့္အခါတြင္လည္းဖတ္ရႈနိုင္ရန္အခ်ိဳ႕ဗားရွင္းကိုေဒါင္းလုပ္ဆြဲထားနိုင္ပါသည္။ က်မ္းစာအက္ပ္သည္သင္၏အရင္းႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြတို႔ႏွင့္က်မ္းစာကိုေလ့လာခြင့္ေပးသည္။ သင္သိကၽြမ္းၿပီးစိတ္ခ်ေသာလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္က်မ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာအျပန္အလွန္ေဝမၽွပါ။ သူတို႔ေလ့လာေတြ႕ရွိသည့္အရာကိုၾကည့္ရႈလ်က္သူတို႔ႏွင့္အတူေလ့လာသင္ယူပါ။

က်မ္းစာဖတ္ပါ။
သင့္က်မ္းစာအက္ပ္တြင္သုံးစြဲလိုသည့္ဘာသာစကားကို ၅၀ ထက္မ်ားေသာဘာသာစကားတို႔ထဲမွေရြးယူပါ။
ဘာသာစကား ၁၀၀၀ ထက္မ်ား၍ရာခ်ီရွိေသာဗားရွင္းမ်ားထဲမွလြယ္ကူစြာေရြးယူနိုင္ပါသည္။ ယုဒသန္၊ ေခတ္သုံးျမန္မာႏွင့္ျမန္မာ့စံမီက်မ္းတို႔အျပင္အျခားနာမည္ႀကီးေသာအဂၤလိပ္ဗားရွင္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္လိုင္းမဲ့က်မ္းစာမ်ား - အင္တာနက္လိုင္းမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္(သတ္မွတ္ထားသည့္ဗားရွင္းမ်ားသာ)။ က်မ္းစာအသံဖိုင္ကိုနားေထာင္နိုင္ပါ။ ေက်ာ္ျခင္း၊ ျပသသည့္အျမန္ႏႈန္း ႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္သာဖြင့္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ က်မ္းစာအသံဖိုင္မ်ားသည္သတ္မွတ္ထားသည့္ဗားရွင္းမ်ားတြင္သာရရွိနိုင္ၿပီး၊ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္၍မရပါ။

သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူသမၼာက်မ္းစာကို အသုံးျပဳပါ။
က်မ္းစာအက္ပ္ထဲတြင္ သင္၏အရင္းႏွီဆုံးသူမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္သိေသာမိတ္ေဆြမ်ားၾကားတြင္ က်မ္းစာကိုအလည္ဗဟိုအျဖစ္ထားပါ။
က်မ္းစာလုပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အားျဖင့္ သင္ႏွင့္သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားမည္သည့္အရာမ်ားကို မွတ္စု၊ မွတ္သားခ်က္ႏွင့္အေရာင္ျခယ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုျပသပါသည္။ က်မ္းစာအက္ပ္ထဲတြင္ ဘုရား၏စကားေတာ္မ်ားကိုအတူေလ့လာလ်က္ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမၽွေဝျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳၾကပါ။

က်မ္းစာေလ့လာပါ။
ေထာင္ခ်ီေသာအစီအစဥ္မ်ား - ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ က်မ္းစာ၏အစိတ္အပိုင္း (သို႔) က်မ္းစာတစ္ခုလုံးကိုတစ္ႏွစ္အတြင္းဖတ္ရႈနိုင္ေသာ စသည့္အစီအစဥ္တို႔ကိုေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။
‘The Bible’ တီဗြီသာသနာ၊ ေယရႈ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ 'The Lumo Project' တို႔မွ ႐ုပ္ရွင္အပိုင္းတို႔ကိုၾကည့္ရႈမၽွေဝပါ။ (သတ္မွတ္ထားသည့္ဘာသာစကားမ်ားသာ) ေသာ့ခ်က္စကားလုံးမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး က်မ္းစာရွာေဖြပါ။

သင့္က်မ္းစာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္းခ်ိန္ညႇိပါ။
မ်ားစြာေသာအေရာင္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားက သင့္ကို သင့္က်မ္းစာအက္ပ္အတြက္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အေရာင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုေပးပါသည္။
က်မ္းပိုဒ္ဓါတ္ပုံမ်ား - က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုေဝမၽွနိုင္သည့္အႏုပညာပန္းခ်ီကားမ်ားအျဖစ္ဖန္တီးပါ။ က်မ္းစာအုပ္ကဲ့သို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရာင္တို႔ျဖင့္ျခယ္သပါ။ က်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္စုမ်ားမွတ္သားပါ။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္မ်ားကိုမွတ္သားထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေဝမၽွ၊ ႏွလုံးသြင္းပါ။ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္၊ အီးေမးလ္ (သို႔) မက္ေဆ့တို႔ကိုအသုံးျပဳ၍ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားမၽွေဝပါ။ က်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္စုမ်ားမွတ္သားပါ။ ကိုယ္ပိုင္မွတ္စုကိုေရးၿပီးမိမိတစ္ေယာက္ထဲေတြ႕ျမင္နိုင္ရန္မွတ္သားပါ (သို႔မဟုတ္) သင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လည္းမၽွေဝနိုင္ရန္ အမ်ားသူငွာအေနနဲ႔မွတ္သားပါ။ YouVersion ၏အခမဲ့အေကာင့္ျဖင့္ သင္၏မွတ္စု၊ အေရာင္ျခယ္ထားခ်က္၊ မွတ္သားထားခ်က္ႏွင့္ဖတ္ရႈျခင္းအစီအစဥ္အားလုံးတို႔ကို သင္၏ cloud syncing ရသည့္ကိရိယာအားလုံးတြင္တေျပးညီၾကည့္ရႈပါ။ ေဖာင့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္အရြယ္အစား၊ အလင္းေရာင္အနည္းႏွင့္အမ်ား စသည္တို႔ကိုခ်ိန္ညႇိ၍လြယ္ကူစြာဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

ပို၍ၾကည့္ရန္

က်မ္းစာ အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

4.51
210
5
140
4
48
3
16
2
2
1
4

က်မ္းစာ အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာစကား
က်မ္းစာ အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!

က်မ္းစာ အား အခ်က္ျပပါ

trusted ဖလက်
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 0
needs licence ဖလက်
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 0
fake ဖလက်
app အတု 0
virus ဖလက်
ဗိုင္းရပ္စ္ 0
vivo api စတိုုး ကိုယ္စား႐ုပ္ပံု
vivo-api စတိုး 8.02k 7.34M

APK အေၾကာင္း က်မ္းစာ အခ်က္အလက္

APK ဗားရွင္း 8.9.0
အသုံးပြုရန် ကိုက်ညီမှု Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
ထုတ်လုပ်သူ LifeChurch.tv
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.youversion.com/privacy
ခွင့်ပြုချက်များ 23


က်မ္းစာ APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား